Seznam.cz

Kotlíkové dotace: Poslední vlna programu odstartovala

Kouř z komína
Zdroj: Unsplash.com
petr-pohudka
Petr Pohůdka před 2 roky

Jedním z nejvyužívanějších dotačních programů v České republice jsou kotlíkové dotace. Ty pomáhají nízkopříjmovým domácnostem s výměnou starých kotlů na tuhá paliva. Kdo má na kotlíkové dotace nárok a jak o ně zažádat?

Od září 2022 platí zákaz provozu starých kotlů

Kotle na tuhá paliva patří k největším zdrojům znečištění ovzduší v České republice. Platí to zejména o starých kotlích, které do vzduchu vypouští vysoké množství škodlivých emisí. Od září letošního roku proto nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Pokud tyto kotle využíváte, máte posledních pár měsíců na výměnu zařízení. Za provoz nevyhovujících kotlů vám od 1. září hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Podle Asociace podniků topenářské techniky bylo v ČR ještě v únoru v provozu 360 tisíc starých kotlů.

Pořízení ekologičtějšího zdroje tepla s sebou přináší nemalé náklady. Stát si toho je moc dobře vědom, a proto domácnostem na výměnu kotle poskytuje štědré dotace. K dispozici jsou dva dotační programy – kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Zaměřme se na kotlíkové dotace, které pomáhají domácnostem s nižšími příjmy.

Smog nad městem
Zdroj: Unsplash.com
Kotle na tuhá paliva patří k největším místním zdrojům znečištění ovzduší.

Výměnu pokrývají peníze z EU fondů

Kotlíkové dotace poskytuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již od roku 2015. Za tu dobu se z kotlíkových dotací stal jeden z nejúspěšnějších dotačních projektů v Česku. Celkem bylo v rámci tohoto programu vyplaceno přes 10 miliard korun, což zajistilo výměnu bezmála 100 tisíc kotlů. Domácnosti získávají finanční prostředky díky fondům Evropské unie.

Původně měly kotlíkové dotace v loňském roce skončit, ale po úspěšném vyjednávání s Evropskou komisí byla jejich poslední vlna zařazena do Operačního programu Životní prostředí pro období 2021–2027. Poslední vlna kotlíkových dotací proběhne v letošním roce. Administraci žádostí i vyplácení finanční podpory mají stejně jako v předchozích fázích na starosti krajské úřady.

Kdo může o kotlíkové dotace zažádat?

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného či bytového domu, bytové jednotky, případně trvale obývaného rekreačního objektu. Jak jsme zmínili, kotlíková dotace je určena pro domácnosti s nižšími příjmy. Posuzuje se průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020. Ten nesmí být vyšší než 170 900 korun, tedy 14 242 korun na osobu a měsíc.

Příjmy všech členů domácnosti se pro výpočet průměrují, u nezletilých dětí a studentů do 26 let se pracuje s nulovými příjmy. Příjmový strop se však navyšuje i v důsledku přítomnosti těchto osob. Domácnost, ve které žijí dva dospělí a dvě děti, tím pádem dosáhne na kotlíkovou dotaci za předpokladu, že rodiče v roce 2020 vydělali méně než 683 600 korun (4 × 170 900) čistého. Pokud se domácnost skládá výhradně z osob pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, tak příjmy dokládat nemusí – je pro kotlíkovou dotaci způsobilá automaticky.

Na co lze kotlíkové dotace čerpat

Kotlíková dotace je určena na výměnu kotle na tuhá paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj tepla. K podporovaným zdrojům patří:

 • kotel na biomasu (minimální energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (minimální energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013),
 • plynový kondenzační kotel (minimální energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013; dotace platí jen na objednávky uskutečněné od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022).

Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky máte k dispozici kompletní seznam výrobků a technologií, na které v rámci kotlíkových dotací můžete získat podporu.

Jaká je výše kotlíkových dotací?

Žadatelé obdrží příspěvek ve výši 95 % způsobilých výdajů až do limitů určených pro jednotlivé zdroje tepla. Limity byly stanoveny následovně:

Zdroj teplaLimit
Plynový kondenzační kotel100 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva130 000 Kč
Tepelné čerpadlo180 000 Kč
Zdroj: MŽP ČR

Podmínky kotlíkových dotací se na konci března výrazně změnily. Podpora plynových kondenzačních kotlů bude k 30. dubnu ukončena. Naopak výše maximálního příspěvku u tepelných čerpadel vzrostla ze 130 na současných 180 tisíc korun. Změny reflektují snahy ČR a dalších zemí EU o snížení závislosti na ruském plynu.

Krajské úřady mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % dotace. K uvolnění zálohy dojde na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Zbylá částka je poté vyplacena po dokončení a doložení realizace.

Za způsobilé se považují výdaje za:

 • stavební práce,
 • dodávky a služby související s realizací (včetně úpravy spalinové cesty),
 • rekonstrukci otopné soustavy,
 • akumulační nádoby/kombinovaný bojler,
 • zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání,
 • projektovou dokumentaci.

Příjem žádostí o kotlíkové dotace bude spuštěn na konci letošního jara. Žádost můžete podat u příslušného krajského úřadu nejpozději do 31. srpna 2022, a to výhradně elektronickou formou. Pokud si se zpracováním žádosti nevíte rady nebo nedisponujete potřebným vybavením pro její podání, kontaktujte asistenční pomoc, která by v jednotlivých krajích měla fungovat. Příspěvek lze získat i na již uskutečněnou výměnu starého kotle. Muselo k ní ale dojít po 1. lednu 2021.

Prostředky se rozdělují mezi kraje

Na kotlíkové dotace bylo z evropských fondů vyhrazeno více než 5 miliard korun. Tato částka by měla pokrýt výměnu zhruba 50 tisíc starých kotlů. Během první alokace se mezi kraje poměrně rozděluje 1,5 miliardy korun. Kraje si v případě většího zájmu domácností mohou zažádat o navýšení alokace. V následující tabulce jsou uvedeny prostředky alokované pro jednotlivé kraje. Najdete v ní také odkazy na webové stránky krajských úřadů s informacemi o kotlíkových dotacích.

KrajPodíl z alokace (%)Podíl z alokace (Kč)Kontakt
Hlavní město Praha0,7911 851 185Kotlíkové dotace: Praha
Středočeský kraj17,26258 925 893Kotlíkové dotace: Středočeský kraj
Jihočeský kraj10,10151 515 152Kotlíkové dotace: Jihočeský kraj
Plzeňský kraj7,72115 811 581Kotlíkové dotace: Plzeňský kraj
Karlovarský kraj2,2433 603 360Kotlíkové dotace: Karlovarský kraj
Ústecký kraj5,3980 858 086Kotlíkové dotace: Ústecký kraj
Liberecký kraj4,6870 207 021Kotlíkové dotace: Liberecký kraj
Královéhradecký kraj6,67100 060 006Kotlíkové dotace: Královéhradecký kraj
Pardubický kraj5,9388 958 896Kotlíkové dotace: Pardubický kraj
Kraj Vysočina7,96119 411 941Kotlíkové dotace: Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj4,5267 806 781Kotlíkové dotace: Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj5,7486 108 611Kotlíkové dotace: Olomoucký kraj
Zlínský kraj5,3580 258 026Kotlíkové dotace: Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj15,64234 623 462Kotlíkové dotace: Moravskoslezský kraj
Zdroj: MŽP ČR, údaje k 23.03.2022

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Během vyřizování kotlíkových dotací budete muset doložit několik dokumentů. Při podání žádosti se jedná o:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na tuhá paliva – tímto dokumentem prokážete, že původní zdroj spadal do kategorií určených k výměně,
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklady prokazující přijatelnost k dotaci z pohledu výše příjmů (typicky daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích apod.),
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, v níž je nový zdroj tepla realizován (eventuálně písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření),
 • další přílohy definované příslušným krajským úřadem.
Elektronické podání žádosti
Zdroj: Unsplash.com
Žádost o kotlíkovou dotaci lze podat výhradně elektronickou formou.

Po provedení výměny kotle za ekologičtější zdroj tepla je nutné předložit:

 • faktury a daňové doklady,
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu,
 • zprávu o montáži,
 • protokol o revizi spalinové cesty (je-li novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle,
 • další doklady stanovené konkrétním krajem.

Alternativu představuje Nová zelená úsporám

Pokud přes veškerou snahu nestihnete starý kotel do září vyměnit, může vás podaná žádost o dotaci ochránit před pokutou. „Toto metodické doporučení jsme vydali pro obce s rozšířenou působností, které kontroly provádí, s ohledem na omezené kapacity topenářů a dodavatelů. Věřím, že se jím budou obce řídit. Naším cílem není pokutovat, ale do odloženého data neekologické kotle vyměnit, aby se nám všem lépe dýchalo,“ vysvětluje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Nesplňujete podmínky pro udělení kotlíkových dotací? S financováním nového zdroje tepla vám pomůže také program Nová zelená úsporám. Žádost o příspěvek musíte stejně jako u kotlíkových dotací podat do 31. srpna 2022. Maximální výše dotace činí 50 % uznatelných výdajů.

Podobná témata

Chytrá domácnost Zdraví

petr-pohudka

Petr Pohůdka

Redaktor

Nadšenec do sportu, technologií, moderních domácích spotřebičů a dalších vychytávek, které lidem šetří čas. Ve volných chvílích vyráží na výlety do přírody, cestuje s fotoaparátem v ruce nebo se zdokonaluje v cizích jazycích.

Více článků od Petra

Přečtěte si také